Để triển khai công việc, chúng tôi sẽ thực hiện các bước mô mình sau đây